BLOGURI BOTOSANI · EVENIMENTE BOTOSANI · FORUM ONG-uri & FUNDATII BOTOSANI · PANTOMIMA BOTOSANI · PROIECTE BOTOSANI · SPECTACOLE DE DIVERTISMENT BOTOSANI · TEATRU BOTOSANI

GALA COPILULUI ACTOR – Micii actori, premiaţi la Botoşani

Micii actori, premiaţi la Botoşani

Invatamant

Timp de patru zile, municipiul Botoşani a găzduit cea de-a patra ediţie a festivalului naţional de interpretare individuală „Gala copilului actor”, organizat de Palatul Copiilor Botoşani şi Societatea Culturală „Arlechin” Botoşani, în colaborare cu IŞJ Botoşani şi Fundaţia pentru Tineret Botoşani. Evenimentul, ce a beneficiat de sprijinul municipalităţii botoşănene, a fost coordonat de Alexandru Mihalache, Ludwig Schibinschi, Daniel Botezatu, Flavius Alin Damean, Petronela Chiribuţă şi Florin Iftode. Pe scena improvizată de micii actori botoşăneni au evoluat copii şi adolescenţi talentaţi din Constanta, Oradea, Alba Iulia, Piteşti, Satu Mare, Andrid, Iaşi, Sighişoara, Bârlad, Piatra Neamţ, Dorohoi şi Botoşani. Această ediţie, conform prezentării făcute de profesor Alexandru Mihalache, a fost mai complexă decât precedentele, presupunând „workshop-uri cu tema „Teatrul şi pantomima din România”, spectacole concurs, expoziţie de caricatură a unui tânăr de 14 ani – Andrei Găitan, vizite la muzee, monumente istorice şi în codrii Ipoteştilor”. Notabil, în acest an, e că juriul a fost alcătuit tot din mici actori, ei fiind responsabili de evaluarea tuturor trupelor, mai puţin a celei din care făceau parte.În urma deliberărilor juriului, s-au situat pe locul I, pe secţiuni (trupe teatrale şi individual), următorii:

Recital Teatral: Trupa de teatru „Globus” – Palatul Copiilor Piteşti, Trupa de teatru „Electra” şi Mădălina Naghiu – Palatul Copiilor Oradea;

Pantomima: grup – Trupa de teatru „Blonzyi” şi Vlad Pamfil – Palatul Copiilor Botoşani;Recital Umoristic: Trupa de teatru – Palatul Copiilor Constanţa şi Răzvan Tetacu – Palatul Copiilor Piatra Neamţ; u Monolog: fete – Gabriela Combrat – Palatul Copiilor Sighişoara şi băieţi – Ionuţ Lazin – Palatul Copiilor Satu Mare;

Recital actoricesc: Mădălina Nistor – Palatul Copiilor Alba Iulia; u Parodie: Eliza Lungu – Palatul Copiilor Iaşi;

Recital poezie: Bianca Modreanu şi Georgiana Achiţei ,, Duet” – Palatul Copiilor Botoşani;

Recital muzical si poezie: Francesca Dulceanu – Palatul Copiilor Botoşani;

Umor: Alexandru Anghel – Palatul Copiilor Constanţa; u Caricatur

– Andrei Găitan – Palatul Copiilor Botoşani.

Aprecieri ale invitaţilor

În final de festival, orădenii au tras concluzia că “Teatrul nu moare!”, artiştii de la Sighişoara fiind mai puţin laconici: “Ideea spectacolelor seara este bine venită, iar spaţiul de joc bine ales şi pregătit. A fost acoperită o largă paletă interpretativă şi s-au promovat copii de toate vârstele. Realmente importantă e participarea copiilor din oraşe mici şi din mediul rural, pentru că aici este singura lor şansă de afirmare”. Veronica Tulei, de la Clubul Copiilor Bârlad, consideră manifestarea culturală de la Botoşani drept„un festival care dă posibilităţi diverse creativităţii expresive a copilului, de la pantomimă şi teatru antic, la divertismentul contemporan. Spaţiul de joc neconvenţional şi ospitalitatea moldovenească ne-au copleşit. Aici vom reveni mereu, cu sufletul”.

Sursa: Carmen Moraru – Monitorul de Botosani

Locuri pe podium, pentru talentul copiilor 

3 gânduri despre „GALA COPILULUI ACTOR – Micii actori, premiaţi la Botoşani

 1. GALA CHILD ACTOR – Small actors, awarded in Botosani
  Small actors, awarded in Botosani

  Education
  For four days, Botosani city hosted the fourth edition of the National Festival of individual interpretation „child actor Gala” organized by the Children’s Palace Botosani and Cultural Society „Harlequin” Botosani, in collaboration with ISJ Botosani Botosani and Youth Foundation . The event, which was supported by the municipality Botosani, was led by Alexander UP, Ludwig Schibinschi, Daniel Botezatu, Flavius ​​Alin Damean, Petronela Chiribuţă and Florin Iftode. On the small makeshift stage actors Botosani evolved talented children in Constanta, Oradea, Alba Iulia, Pitesti, Satu Mare, Andrid, Iasi, Sighisoara, Barlad, Piatra Neamt and Botosani Dorohoi. This edition, as presented made by Professor Alexander UP, was more complex than the previous ones, implying „workshops on” Theatre and pantomime in Romania „contest performances, exhibition of caricature of a young man of 14 years – Andrew Gaitan, visit museums, monuments and forests Ipotesti „. Notably, this year, is that the jury was made all the small actors, they are responsible for evaluating all troops, except the one in which they were parte.În jury after deliberations were ranked I, sections ( theatrical and individual), the following:

  Recital Theatre: The theater group „Globus” – Children’s Palace Pitesti theater group „Electra” and Madalina Naghiu – Children’s Palace Oradea;

  Pantomime: group – The theater group „Blonzyi” and Vlad Pamfil – Children’s Palace Botosani humorous recital: The theater group – Constanta, Razvan Tetacu Children’s Palace – The Palace of Children Piatra Neamt, u Monologue: Girls – Gabriela Combrit – Sighisoara Children’s Palace and boys – Ionut Lazin – Children’s Palace Satu Mare;

  Recital actor: Madalina Nistor – Children’s Palace Alba Iulia, u Parody: Eliza Lungu – Science Children’s Palace;

  Poetry Recital: Bianca Modreanu and Georgiana paid, Duet „- Botosani Children’s Palace;

  Music and poetry recital: Francesca Dulceanu – Botosani Children’s Palace;

  Humor: Alexandru Anghel – Children’s Palace Constanta, u Comics

  – Andrew Gaitan – Children’s Palace Botosani.
  Appreciation of guests

  Finally the festival, orădenii concluded that „theater is not dead!” Artists from Sighisoara is less laconic: „The idea is welcome evening performances and space play well chosen and prepared. It was covered a wide range interpretive and were promoted children of all ages. Really important is the participation of children in small towns and in rural areas, because this is their only chance of affirmation „. Veronica Tulei from Bârlad Kids Club considers cultural events in Botosani as „a festival that enable various expressive creativity of children, pantomime and theater from ancient to modern entertainment. Unconventional game space and Moldovan hospitality overwhelmed us. Here we always return with soul. ”

  Source: Carmen Moraru – Monitor Botosani

 2. GALA Kind Schauspieler – Kleine Akteure in Botosani ausgezeichnet
  Kleine Schauspieler, in Botosani ausgezeichnet

  Bildung
  Für vier Tage gehostet Botosani Stadt die vierte Auflage des Nationalen Festival der individuellen Interpretation „Kind Schauspieler Gala” von der Kinder-Palace Botosani und Cultural Society „Harlequin” Botosani organisiert, in Zusammenarbeit mit ISJ Botosani Botosani und Jugendstiftung . Die Veranstaltung, die von der Gemeinde Botosani unterstützt wurde, wurde von Alexander UP, Ludwig Schibinschi, Daniel Botezatu, Flavius ​​Alin Damean, Petronela Chiribuţă und Florin Iftode geführt. Auf den kleinen improvisierten Bühne Akteure Botosani entwickelt begabte Kinder in Constanta, Oradea, Alba Iulia, Pitesti, Satu Mare, Andrid, Iasi, Sighisoara, Barlad, Piatra Neamt und Botosani Dorohoi. Diese Ausgabe, wie präsentiert made by Professor Alexander UP, war komplizierter als die vorherigen, was bedeutet, „Workshops zum Thema” Theater und Pantomime in Rumänien „Wettbewerb Performances, Ausstellung der Karikatur eines jungen Mannes von 14 Jahren – Andrew Gaitan, besuchen Sie Museen, Denkmäler und Wälder Ipotesti „. Bemerkenswert ist, in diesem Jahr ist, dass die Jury all die kleinen Akteure gemacht wurde, sind sie verantwortlich für die Beurteilung alle Truppen, außer demjenigen, in dem sie waren parte.În Jury nach Beratungen wurden auf Platz I, Abschnitte ( Theater-und individual), die folgenden:

  Erwägungsgrund Theater: Die Theatergruppe „Globus” – Kinder-Palace Pitesti Theatergruppe „Electra” und Madalina Naghiu – Kinderspielplatz Palace Oradea;

  Pantomime: Gruppe – Die Theatergruppe „Blonzyi” und Vlad Pamfil – Kinderspielplatz Palace Botosani humorvolle Erwägungsgrund: Die Theatergruppe – Constanta, Razvan Tetacu Kinder Palace – Der Palast der Kinder Piatra Neamt, u Monologue: Girls – Gabriela Combrit – Sighisoara Kinder Palace und Jungen – Ionut Lazin – Kinderspielplatz Palace Satu Mare;

  Erwägungsgrund actor: Madalina Nistor – Kinderspielplatz Palace Alba Iulia, u-Parodie: Eliza Lungu – Wissenschaft für Kinder Palace;

  Poetry Recital: Bianca Modreanu und Georgiana bezahlt, Duet „- Botosani Kinder Palace;

  Musik und Poesie Erwägungsgrund: Francesca Dulceanu – Botosani Kinder Palace;

  Humor: Alexandru Anghel – Kinderspielplatz Palace Constanta, u Comics

  – Andrew Gaitan – Kinderspielplatz Palace Botosani.
  Gesamtwertung der Gäste

  Schließlich wird das Festival abgeschlossen orădenii, dass „Theater ist nicht tot!” Künstler aus Sighisoara weniger lakonisch: „Die Idee ist willkommen Abendvorstellungen und Raum spielen gut gewählt und vorbereitet. Es wurde eine breite Palette interpretativen bedeckt und gefördert wurden Kinder aller Altersstufen. Wirklich wichtig ist die Beteiligung von Kindern in kleinen Städten und in den ländlichen Gebieten, weil dies ihre einzige Chance der Bejahung „. Veronica Tulei von Bârlad Kids Club hält kulturelle Veranstaltungen in Botosani als „ein Festival, das verschiedene expressive Kreativität der Kinder, Pantomime und Theater aus der Antike bis zur modernen Unterhaltung zu ermöglichen. Unkonventionelle Spielraum und moldauischen Gastfreundschaft überwältigt uns. Hier haben wir immer mit Seele zurück. ”

  Quelle: Carmen Moraru – Monitor Botosani

 3. ACTEUR DES ENFANTS DE GALA – petits acteurs, décerné à Botosani
  Petits acteurs, attribués à Botosani

  Éducation
  Pendant quatre jours, Botosani ville a accueilli la quatrième édition du Festival national d’interprétation „Gala enfant acteur” individuelle organisée par les enfants Palais Botosani et la Société culturelle „Arlequin” Botosani, en collaboration avec l’ISJ Botosani Botosani et de la Jeunesse . L’événement, qui a été soutenu par la municipalité Botosani, a été dirigée par Alexander UP, Ludwig Schibinschi, Daniel Botezatu, Flavius ​​Alin Damean, Petronela Chiribuţă et Florin Iftode. Sur les petits acteurs de scène de fortune Botosani évolué enfants talentueux à Constanta, Oradea, Alba Iulia, Pitesti, Satu Mare, Andrid, Iasi, Sighisoara, Barlad, Piatra Neamt et Botosani Dorohoi. Cette édition, tel que présenté faite par le professeur Alexander UP, était plus complexe que les précédents, ce qui implique „des ateliers sur« Le théâtre et des spectacles de pantomime en Roumanie concours „, exposition de caricature d’un jeune homme de 14 ans – Andrew Gaitan, visitez le site les musées, les monuments et les forêts Ipotesti „. Notamment, cette année, c’est que le jury était composé de tous les acteurs de petite taille, ils sont chargés d’évaluer toutes les troupes, sauf celui dans lequel ils étaient jury parte.În après les délibérations ont été classés I, sections ( théâtrale et individuels), ce qui suit:

  Théâtre considérant: Le groupe de théâtre «Globus» – Les enfants du Palais Pitesti groupe de théâtre „Electra” et Madalina Naghiu – Enfants Palais Oradea;

  Pantomime: Groupe – Le groupe de théâtre „Blonzyi” et Vlad Pamfil – Enfants Palais de Botosani récit humoristique: Le groupe de théâtre – Constanta, Palais Razvan Tetacu pour enfants – Le Palais des Enfants Piatra Neamt, Monologue u: Filles – Gabriela Combrit – Palais Sighisoara enfants et les garçons – Ionut Lazin – Enfants Palais de Satu Mare;

  Considérant acteur: Madalina Nistor – Enfants Palais Alba Iulia, u Parodie: Eliza Lungu – Palais des sciences pour l’enfance;

  Récital de poésie: Bianca Modreanu et Georgiana payé, Duet „- Palais Botosani l’enfance;

  Récital de musique et de poésie: Francesca Dulceanu – Palais Botosani l’enfance;

  Humour: Alexandru Anghel – Enfants Palais Constanta, BD u

  – Andrew Gaitan – Enfants Palais de Botosani.
  Appréciation des visiteurs

  Enfin le festival, orădenii a conclu que «le théâtre n’est pas mort!” Artistes de Sighisoara est moins laconique: «L’idée est des spectacles en soirée de bienvenue et espace de jeu bien choisi et préparé. Il était couvert d’une interprétation large gamme et ont été promus enfants de tous âges. Vraiment important, c’est la participation des enfants dans les petites villes et dans les zones rurales, car c’est leur seule chance d’affirmation „. Veronica Tulei de Bârlad Kids Club tient compte des événements culturels à Botosani comme «un festival qui permet la créativité expressive divers des enfants, la pantomime et le théâtre de l’Antiquité à divertissement moderne. Espace de jeu peu conventionnel et l’hospitalité moldave nous accabler. Ici, on revient toujours avec une âme. ”

  Source: Carmen Moraru – Moniteur Botosani

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s